Lịch trực ban giám hiệu
LỊCH TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2012-2013.- Ngày đăng: 03/11/2014
Bảng lịch phân công trực của Ban giám hiệu và hành chính. . .

     

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 
 
 
 
 
 

        TRƯ­ỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

 
 
 
 
 
 
LỊCH TRỰC
Năm học 2014 - 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sáng

Từ 6h50'
đến 11h50'

THỨ
GIÁM HIỆU
GIÁM THỊ
HÀNH CHÍNH
THIẾT BỊ
LAO CÔNG

TH­Ư VIỆN

ĐOÀN TN
HỒ SƠ
BẢO VỆ
2
Hùng  Quang
Minh N.Hằng
Vĩnh
Hoài Anh
Minh
Oanh

Thành
Bình

Phư­ơng

Thắng
Bình

3
Quang  Hùng
Minh N.Hằng
Vĩnh
Vĩnh
4
Hùng  Quang
Minh N.Hằng
Vĩnh
Hoài Anh
5
Quang  Hùng
Minh N.Hằng
Vĩnh
Hoài Anh
6
Hùng  Quang
Minh N.Hằng
Vĩnh
Hoài Anh
7
Quang  Hùng
Minh N.Hằng
Vĩnh
Hoài Anh
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiều

Từ 12h40'
đến 17h40
'

THỨ
GIÁM HIỆU
GIÁM THỊ
HÀNH CHÍNH
THIẾT BỊ
LAO CÔNG

THƯ­ VIỆN

ĐOÀN TN
HỒ SƠ
BẢO VỆ
2
Hùng  Phương
Dung
Phương
Hoài Anh
Dung
Oanh

Thành
Bình

Phương

Thắng
Bình

3
Phương  Hùng
Dung Hòa
Phương
Vĩnh
4
Hùng  Phương
Dung Hòa
Phương
Hoài Anh
5
Phương  Hùng
Dung Hòa
Phương
Hoài Anh
6
Phương  Hùng
Dung Hòa
Phương
Hoài Anh
7
Hùng  Phương
Dung
Phương
Hoài Anh
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hà Đông, ngày 30 tháng 10 năm 2014
 
 
 
 
 
HIỆU TR­ỞNG
 
 

 

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?