Kế hoạch công tác
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET- Ngày đăng: 30/08/2021
Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022, trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông xây dựng kế hoach dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh.....

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – HÀ ĐÔNG

 
Số:         /KH-LQĐ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Đông, ngày 31 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET
(Từ 06/9/2021)
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022, trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông xây dựng kế hoach dạy học qua Internet trong thờigian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

 1. Giúp học sinh đượchọc tập chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

2. Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên; Rèn luyện và từng bước nâng cao năng lực tự học của học sinh đối với việc học qua Internet.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện.

II Mục tiêu

100% giáo viên có khả năng sử dụng soạn giáo án, tổ chức dạy học qua Internet, 100% học sinh tham gia học qua Internet có chất lượng, hiệu quả.

III. Công việc cần thực hiện

              1. Đối với lãnh đạo và nhân viên nhà trường

                 - Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, đôn đốc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh học tập tại nhà. Lãnh đạo các trường tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên trong trường.

- Hằng ngày tổng hợp kết quả giảng dạy và học của giáo viên và học sinh.

- Lãnh đạo và nhân viên đến trường làm việc bình thường theo lịch.

  2. Đối với giáo viên bộ môn

              - Giáo viên bộ môn chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khoá biểu chính khóa của nhà trường, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, có kế hoạch cụ thể hướng dẫn học sinh tự học, giao nội dung, bài tập và chữa bài cho học sinh, có biện pháp quản lý, kiểm tra, đánh giá quá trình tự học của học sinh. Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến

             - Khi thực hiện dạy học qua Internet, cần đảm bảo việc quản lý thời gian, nội dung dạy học chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Giáo viên chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

- Thực hiện tiết dạy theo đúng thời khóa biểu, nếu có thay đổi phải báo ngay chop Lãnh đạo nhà trường và học sinh.

  3. Đối với giáo viên chủ nhiệm

                - Kịp thời triển khai đến Cha mẹ học sinh, học sinh các kế hoạch, thông báo của Sở GDĐT Hà Nội, Quận Hà Đông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên phối hợp với Cha Mẹ học sinh để nhắc nhở học sinh thực hiện tốt những quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Giáo viên chủ nhiệm cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, kịp thời thông báo với nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những học sinh tích cực, chủ động trong học và làm bài tập, đồng thời thông tin tới cha mẹ học sinh về tình hình học và làm bài tập của học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp giáo viên bộ môn trong việc hướng dẫn học sinh học tập, cung cấp tài khoản. Phối hợp với Cha mẹ sinh trong việc quản lý quá trình học tập của học sinh tại nhà.

- Kịp thời phản ánh với lãnh đạo nhà trường những bất cập mà học sinh gặp phải trong quá trình dạy học qua internet để có biện pháp tháo gỡ.

4. Đối với học sinh

              - Chấp hành  các quy định về phòng chống dịch Covid – 19, thực hiện tốt "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế"

- Học sinh toàn trường tham gia đầy đủ các nhiệm vụ học tập mà giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giao cho. Mỗi học sinh cần nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, tích cực tham gia ôn luyện trên trang https://study.hanoi.edu.vn

- Thay vì học trên lớp thì học sinh học ở nhà nên việc học sinh không tham gia học cũng như là học sinh nghỉ học, đó là một trong những cơ sở để đánh giá ý thức của học sinh, dùng xét hạnh kiểm sau này.

5. Đối với gia đình học sinh

- Gia đình phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt những quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Đôn đốc, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh khi học sinh học tập tại nhà.; khuyến khích, tạo điều kiện cho con tự học.

- Tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh. Bố trí phương tiện học tập cho học sinh (phòng học, các thiết bị học tập…).

- Gia đình giúp đỡ học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT Hà Nội;
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu VP.
          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

LỊCH HỌC

Tiết

Sáng (Khối 11 + khối 12)

Chiều (Khối 10)

1

7h15' - 8h00'

12h45' - 13h30'

2

8h15' - 9h00'

13h40' - 14h25'

3

9h10' - 9h55'

14h35' - 15h20'

4

10h05' - 10h50'

15h30' - 16h15'

5

11h00' - 11h45'

16h25' - 17h10'

 

Giáo viên và học sinh chép thời khóa biểu vào ngày 04/9/2021

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?