Thông báo
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG NĂM HỌC 2016 - 2017- Ngày đăng: 26/09/2016
...Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. ...

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

 Số:    /LQĐ-TB

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Đông, ngày      tháng 8  năm 2016
 
 

THÔNG BÁO

Phân công phụ trách các mặt công tác của các đồng chí trong Ban lãnh đạo

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Điều lệ trường THPT và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo. Để từng bước tổ chức hợp lý các hoạt động trong nhà trường, sau khi bàn bạc cùng tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Hiệu trưởng

- Điều hành các mặt công tác của nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: tổ chức cán bộ; sắp xếp nhân sự giáo viên và học sinh; kế hoạch - tài chính; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh;  khen thưởng - kỷ luật, Trưởng ban thi đua; Chủ tài khoản của đơn vị.

- Ủy viên các hội đồng của quận Hà Đông: Giáo dục; Khuyến học; Giáo dục quốc phòng-an ninh

- Theo dõi và chỉ đạo tổ Toán.

- Ký lập, ký duyệt Học bạ, Sổ điểm khối 10.

- Sinh hoạt chuyên môn, công đoàn và hành chính với Tổ Sinh - CN -TD-QP

2. Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Phó Hiệu trưởng.

- Phụ trách các mặt công tác: Giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện quy chế dân chủ; nề nếp trường học; an ninh nội bộ; xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Giáo dục quốc phòng - an ninh; giám thị trường học; xã hội hóa giáo dục; hoạt động ngoại khoá; xây dựng môi trường giáo dục - cảnh quan sư phạm; tuyên huấn; giáo dục truyền thống; vệ sinh y tế học đường; bảo hiểm cán bộ giáo viên và học sinh. Trưởng ban hoạt động tập thể.

- Chủ trì việc quản lý hồ sơ học sinh; công tác tuyển sinh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thanh lịch văn minh. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; chào cờ khối sáng.

- Phụ trách cơ sở vật chất phục vụ dạy và học (Trưởng ban CSVC nhà trường)

- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ

-Tham gia công tác của Quận Hà Đông.

- Theo dõi và chỉ đạo 04 tổ chuyên môn: Ngữ Văn + Sử - Địa - GDCD + Ngoại Ngữ + Văn phòng.

- Ký duyệt Học bạ, Sổ điểm khối 12.

- Sinh hoạt chuyên môn, công đoàn và hành chính với Tổ Sử - Địa - GDCD.

3. Đồng chí Nguyễn Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng.

- Phụ trách chuyên môn; thời khóa biểu; ứng dụng CNTT;

- Ký duyệt sổ báo giảng của giáo viên và sổ đầu bài của các lớp.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; thi giáo viên giỏi; đổi mới phương pháp dạy học; các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ; dạy thêm, học thêm. Tham gia hoạt động của Cụm trường THPT.

- Phụ trách công tác dạy nghề phổ thông;

- Chào cờ khối chiều.
- Ký duyệt Học bạ Sổ điểm khối 11.

- Chủ trì công tác: thông tin báo cáo; quản lý thi; kiểm tra học kỳ; bồi dưỡng và thi học sinh giỏi; thực tập sư phạm; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; công tác thư viện, thiết bị trường học; Công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lồng ghép, dạy học tích hợp;

- Theo dõi và chỉ đạo 03 tổ chuyên môn:  Sinh - CN - TD- GDQP; Tin học - Vật lý - KTCN + Hoá học

- Sinh hoạt chuyên môn, công đoàn và hành chính với Tổ Sinh-CN-TD-QP

 Chú ý:

- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các phần việc được giao, cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác được phân công.

- Ngoài các mặt công tác được phân công nêu trên, các đồng chí Phó Hiệu trưởng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, đột xuất khác theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc của cấp trên.

Thông báo này có hiệu lực từ đầu năm học 2016 - 2017.

 
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

     - Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);

     - Các đồng chí Phó hiệu trưởng (để thực hiện);

     - Các tổ chuyên môn (để phối hợp thực hiện);

     - Lưu vp.
->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?