Thông tin hoạt động
BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ- Ngày đăng: 19/03/2011
Căn cứ công văn số 5919/SGD&ĐT-TCCB ngày 22/7/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Báo cáo, Triển khai công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2009-2010. . .

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNGTHPT LÊ QÚY ĐÔN-HÀ ĐÔNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số :62/QĐ-LQĐ                                                                Hà Đông, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 
                                                       QUYẾT ĐỊNH

                    (Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở)


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

                - Căn cứ Điều 19 của Điều lệ trường trung học do Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007.

- Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ công văn số 5919/SGD&ĐT-TCCB ngày 22/7/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Báo cáo, Triển khai công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2009-2010.

              - Xét năng lực công tác của cán bộ giáo viên nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Sỹ Khiêm, Bí thư đảng uỷ, Hiệu trưởng - trưởng ban.

2.Đồng chí Nguyễn Thế Quang, P.bí thư đảng uỷ, P.hiệu trưởng-P.ban thường trực.

3. Đồng chí Vũ Thị Hồng Phương, Chủ tịch công đoàn - Phó ban.

4. Đồng chí Lê Văn Phương, Đảng uỷ viên, Phó hiệu trưởng - uỷ viên.

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, phó hiệu trưởng - uỷ viên.

6. Đồng chí Trần Thị Minh Hoài, trưởng ban thanh tra nhân dân - uỷ viên.

7. Đồng chí Phan Minh Lực, tổ trưởng tổ Toán - uỷ viên.

8. Đồng chí Đào Thị Lan, tổ trưởng tổ Vật lý - uỷ viên.

9. Đồng chí Vũ Văn Khải, tổ trưởng tổ Hoá - uỷ viên.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, tổ trưởng tổ Sinh - CN -TD QP, uỷ viên.

11. Đồng chí Phạm Ngọc Toàn, tổ trưởng tổ Tin - uỷ viên.

12. Đồng chí Phạm Thị Mai Uyên, tổ trưởng tổ Văn - uỷ viên.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Khang, tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD - uỷ viên.

14. Đồng chí Bùi Thị Tuyết Lan, tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - uỷ viên.

15. Đồng chí Phạm Thị Lai, tổ trưởng tổ Văn phòng - uỷ viên.

16. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Đoàn trường - uỷ viên.

18. Đồng chí Nguyễn Gia Khánh, thư ký hội đồng giáo dục - uỷ viên thư ký.

19. Đồng chí Đòan Thị Kim Oanh, Bí thư chi đoàn giáo viên - uỷ viên.

 Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: tham mưu giúp Ban giám hiệu và Ban Đảng uỷ lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ phận công tác trong trường học thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với Ban Đảng uỷ và Hiệu trưởng nhà trường.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các tổ công tác, các bộ phận có liên quan trong đơn vị và các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                                                           
HIỆU TRƯỞNG
       (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     Nguyễn Sỹ Khiêm.

Nơi nhận:

   - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

  - Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

  - Ban chỉ đạo thực hiện QCDC quận Hà Đông (để b/c);

  - Các Chi bộ, tổ chuyên môn (để thực hịên);

 - Lưu VP.

  (Toàn văn ban chỉ đạo quy chế dân chủ và phân công nhiệm vụ có thể Download tại đây)

 

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?