Thông tin hoạt động
QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG - Ngày đăng: 19/03/2011
Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nhà trường gồm có : Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, 8 tổ chuyên môn (Toán, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh-Công nghệ-Thể dục-Quốc phòng, Tin học, Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại ngữ) và 1 tổ Văn phòng...

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TR­ƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số :59/QC-LQĐ               

                   Hà Đông, ngày 27 tháng 8 năm 2010

 
QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010-QĐ, ngày 27 tháng 8 năm 2010    

của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn Hà Đông)

 
CHƯƠNG I. 

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông: 

Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nhà trường gồm có : Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, 8 tổ chuyên môn (Toán, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh-Công nghệ-Thể dục-Quốc phòng, Tin học, Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại ngữ) và 1 tổ Văn phòng.

  Điều 2. Nguyên tắc làm việc của nhà trường:

            Nhà trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục toàn diện học sinh theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố, của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện dân chủ theo Quyết định số 04/ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường....

                     ( Toàn văn quy chế có thể Download tại đây )

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?