Bạn có biết, cần biết
 
...Không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại sau:...

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; . . .

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?