Thời khóa biểu
 
Thời khóa biểu Áp dụng từ 25/5/2020....

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 11/5/2020....

Thới khóa biểu mới thực hiện từ 04/5/2020. Các Thày, Cô xem để thực hiện.

Thời khóa biểu số 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020. Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 06/01/2020....

Thời khóa biểu số 1, học kỳ 2 năm học 2019-2020. Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 30/12/2019....

Thời khóa biểu số 5 học kỳ 1 năm học 2019-2020, bắt đầu thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Thời khóa biểu số 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020, bắt đầu thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020, bắt đầu thực hiện từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Thời khóa biểu số 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020, bắt đầu thực hiện từ ngày 16 tháng 08 năm 2019. Mời các Thày/Cô tải về để thực hiện

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?