Thời khóa biểu
 
Thời khóa biểu số 3 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Áp dụng từ 22/11/2021 các Thày/Cô xem để thực hiện..

Do có sự thay đổi về nhân sự, các Thày/Cô xem lại TKB để thực hiện từ thứ 2, ngày 01/11/2021.....

Thời khóa biểu số 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Các Thày, Cô và các lớp chép để thực hiện từ 06/9/2021.

Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?